Η πολυετής εμπειρία της Α&Π Κάγκαρης  στον βιομηχανικό χώρο, στις κατασκευές, εγκαταστάσεις, επισκευές και συντηρήσεις, παρέχει μια ποικιλία σημαντικών προγραμμάτων που θα σας βοηθήσουν κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων κάποιου έργου.

Αποβλέπουμε στη στενή συνεργασία μαζί σας, ώστε να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε πρακτικά αυτό που επιθυμείτε, ακούγοντας πρόθυμα τόσο το πρόβλημά σας, όσο και τις απόψεις σας για την καλύτερη επίλυσή του.

 

Έχει αποδειχθεί ότι κάθε έργο, ανεξάρτητα από το μέγεθός του, πρέπει να αντιμετωπίζεται σφαιρικά, με τα εξής κριτήρια :

Ασφάλειας :
Να εφαρμόζονται όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα, ώστε να αποφεύγονται τα ατυχήματα κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου.

Τεχνικά :
Να εξετάζονται όλες οι εναλλακτικές τεχνικές λύσεις και να δίνεται πάντα η καταλληλότερη.

Ποιοτικά :
Τα χρησιμοποιούμενα υλικά και οι εργασίες να ανταποκρίνονται στο ρόλο, τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του έργου.

Οικονομικά :
Οι τεχνικές λύσεις και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, να λαμβάνουν υπ' όψη τους τόσο το κόστος κατασκευής όσο και το κόστος λειτουργίας, ώστε τελικά να δίνουν το βέλτιστο κόστος κύκλου ζωής του έργου.

Επίβλεψης :
Σκοπός της επίβλεψης είναι η ορθή εφαρμογή της μελέτης, αφού γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές στις πραγματικές συνθήκες του έργου. Η συνεργασία με την επίβλεψη και ο έλεγχος είναι απαραίτητα, σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Κάθε απόκλιση από τις υποχρεώσεις του εγκαταστάτη είναι καλύτερο να αποφεύγεται ή τουλάχιστον να διαπιστώνεται νωρίς. Πιστεύουμε ότι ανεξάρτητα και πάνω από το τυπικό μιας διαδικασίας προέχει, για λόγους δεοντολογίας και επαγγελματικής ευθύνης, η παράδοση ενός έργου να γίνεται στο καλύτερο δυνατό επίπεδο.